Landbouw & platteland Afdrukken E-mailadres

Landbouw en natuurbeheer hebben samen bijgedragen tot het behoud van open ruimte. Door de nieuwe visie op de landbouw is de integrale zorg voor de open ruimte mede ook een opdracht voor de landbouwer. Hiervoor verdient hij van de gemeenschap erkenning en respect. Landbouw en natuurbeheer dragen samen bij tot het voortbestaan van stiltegebieden als levend erfgoed voor de komende generaties.
[uit Stilte werkt, Waerbeke, 2003]


Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO)
Het IPO is een beleidsdomein- en bestuursniveau overschrijdend overlegorgaan dat ondersteuning geeft aan een Vlaams plattelandsbeleid zoals het in het Vlaams regeerakkoord van juli 2004 en in de beleidsnota 'Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid' van de Vlaamse Minister-president in het vooruitzicht werd gesteld. Het formuleert beleidsaanbevelingen en adviezen voor het Vlaams plattelandsbeleid.
Ook voor het onderwerp Stilte/rust als collectieve waarde werd binnen het IPO een themagroep in het leven geroepen. In deze adviesgroep zijn de verschillende stakeholders of dragers van het Vlaamse platteland vertegenwoordigd. De themagroep overhandigde in 2001 haar eindadvies (mét actieve links) aan de Vlaamse regering.

Eindadvies IPO-themagroep stilte/rust als collectieve waarde (pdf).

 

portaal van de stilte

portaal van de stilte is de webstek van de sociaal-culturele beweging rond stilte & leefkwaliteit in Vlaanderen.
Dit digitaal stiltegebied verbindt over vele grenzen heen
een dynamische gemeenschap rond stilte/rust als individuele en collectieve waarde.
 
design & development by Ace-IT